Government Of Nepal
National Reconstruction Authority

Central Level Project Implementation Unit

(Grant Management and Local Infrastructure)

Jwagal, Lalitpur

प्राविधिक कर्मचारीहरूको हाजिरी प्रमाणित गरी पठाउने सम्बन्धमा (श्री महा / उप-महा / नगर / गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै)