Government Of Nepal
National Reconstruction Authority

Central Level Project Implementation Unit

(Grant Management and Local Infrastructure)

Jwagal, Lalitpur

आ.ब. २०७६/०७७ को गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यक्रमको संसोधित बजेट LMBIS मा Entry भइसकेको छ । आ–आफ्नो जिल्लाको बजेट प्राप्त गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जानुहुन अनुरोध छ ।